Títol: La vida en un quart de pis. Memòria i turisme en la Barceloneta.
Any: 2017
Projecte Universitari - Treball final de Grau, Escola Massana

La vida en un quart de pis. Memòria i turisme a la Barceloneta és un procés d’investigació que s’endinsa en el passat recent de la ciutat de Barcelona per explicar i entendre la ciutat actual: un exponent mundial del turisme; a través d’un indicador com és el barri de La Barceloneta.

Neixo el 1992 en una Barcelona eufòrica per l’organització dels Jocs Olímpics; el moment àlgid que definirà la reconversió d’una ciutat industrial en una ciutat de serveis i icona del turisme, amb Gaudí i els seus edificis, d’on participo com a treballador de la Pedrera i que pateixo com a veí del barri de la Barceloneta. La meva directa vinculació amb el sector turístic més representatiu i icònic de Barcelona fa que m’entengui a mi mateix com a actor i testimoni directe de les dinàmiques amb les quals el turisme participa de l’oferta cultural a la ciutat, com n’ocupa l’espai i es converteix en una entitat omnipresent.

La vida en un quart de pis. Memòria i turisme a la Barceloneta pretén revisar la història recent de la ciutat de Barcelona amb l’objectiu de repensar-ne el model econòmic i social. El procés d’investigació mostra les conseqüències derivades de la mercantilització de la vida i es fixa en l’habitatge com a mostra més representativa de la desastrosa situació de crisi social en la qual està immersa la ciutat de Barcelona. En els últims cinc anys l’actualitat ha estat marcada per la resposta desesperada de part de la població envers l’evasiva d’un mercat que entén la ciutat com un negoci i s’apropia d’aquest bé comú amb el benentès i cooperació de les institucions.

El documental és una mostra assagística sobre el canvi de la ciutat i les seves conseqüències en la vida dels veïns d’una finca al barri de la Barceloneta. El treball se suma a una cada cop més gran oposició ideològica a la venda de la ciutat i a la pèrdua de l’espai per a la vida en favor del capital; una mostra que investiga amb l’objectiu d’interrogar als espectadors, veïns de la ciutat, sobre la Barcelona que volem i que s’està apagant. Una crida per rescatar la ciutat de la ruïna a la qual està avocada i oferir-ne altres discursos alternatius i nous models econòmics que fugin del monopoli del turisme. Un repàs de la memòria recent d’un lloc, el barri de La Barceloneta i els seus veïns que avaluen i fan un anuari dels problemes, amb l’expulsió i la falta d’oferta d’habitatge com a principal alarma, a través de la seva experiència diària a la ciutat.


Title:The life in a quarter of flat. Memory and tourism in La Barceloneta
Year:2017
University Project/Documentary/Research

The life in a quarter of flat. Memory and tourism in La Barceloneta its an audiovisual essay that shows the change of the city and the consequences in the life of the neighbours in a building of an old fisherman neighborhood. This project chases the objective to interrogate the viewers, neighbors of Barcelona, asking about what city they want to live in and try to invite them to do and effort and save it from his dead.

I was born in 1992 in Barcelona during the organization of the Olympic Games; the peak moment that will define the reconversion of an industrial city in a touristic city. Gaudí and its buildings, from where I participate as a worker of La Pedrera and that I suffer as a neighbor of the neighborhood of La Barceloneta . My direct connection with the most representative and iconic tourist sector of Barcelona means that I understand myself as an actor and a direct witness to the dynamics with which tourism participates in the cultural offer in the city, such as the occupation space and becomes an ubiquitous entity.

The documentary is an essay on the change of the city and its consequences in the life of the neighbors of a farm in the neighborhood ofla Barceloneta. The work adds to an increasing oppositionideological for the sale of the city and the loss of space for thelife in favor of capital; a sample that investigates with the goalto question spectators, neighbors of the city, about Barcelona that we want it and it's going off. An appeal to rescue the city of Laruin to which is avocada and offer other alternative speeches andnew economic models that flee from the monopoly of tourism. A review of the Recent memory of a place, the neighborhood of La Barceloneta and its neighborsThey evaluate and make a yearbook of the problems, with expulsion and lackof housing offer as the main alarm, through itsdaily experience in the city.